Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov.
  02 / 381 051 22

Zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra

Od 1.11.2018 majú povinnosť zapísať svojich konečných užívateľov výhod do OR všetky súkromné obchodné spoločnosti - s.r.o., v.o.s., k.s. a aj všetky a.s., ktorých akcie nie sú obchodované na burze. Pre našich klientov tento úkon zabezpečuje externá advokátska kancelária za výhodných podmienok.

Informatívna cena: 39 € *bez DPH

Zabezpečuje advokátska kancelária
Jednoduché splnenie zákonnej povinnosti
Vrátane spracovania súvisiacej dokumentácie na vedenie záznamov o KÚV
Objednajte online
Informujte sa telefonicky
02 / 381 051 22

* Cena je určená individuálne dohodou klienta s advokátom na základe analýzy potrieb klienta a skutočného rozsahu poskytnutých právnych služieb.

Dôležité informácie

Kto je konečným užívateľom výhod?

Za konečného užívateľa výhod sa považuje každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, alebo v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod. Zákon príkladmo uvádza, že konečným užívateľom výhod je najmä fyzická osoba, ktorá: Pokiaľ žiadna fyzická osoba nespĺňa kritéria uvedené vyššie, za konečného užívateľa výhod právnickej osoby sa budú považovať členovia jej vrcholového manažmentu - teda štatutárny orgán alebo jeho členovia, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

V praxi bude konečným užívateľom zvyčajne každý spoločník, ktorý má obchodný podiel viac ako 25%. Pokiaľ má spoločnosť viac ako 4 spoločníkov s rovnakými podielmi (teda podiel každého spoločníka bude menej 25%), jej konečným užívateľom budú osoby v štatutárnom orgáne, prokuristi a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Osobitnú pozornosť kvalifikovanej identifikácii KUV vo Vašej spoločnosti je potrebné venovať najmä v prípade, ak:

Povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod (KUV) do obchodného registra

Ide o novú povinnosť zavedenú s účinnosťou od 01.11.2018 zákonom č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Cieľom zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20.05.2015. Táto povinnosť teda vzišla z európskej legislatívy a súvisí s bojom štátov EÚ proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Okruh subjektov, ktoré majú povinnosť zapísať svojich KUV do obchodného registra

Povinnosť zapísať svojich konečných užívateľov výhod do OR majú všetky právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, s výnimkou subjektov verejnej správy a emitentov CP obchodovaných na regulovanom trhu. Povinnosť zápisu KUV do obchodného registra teda majú všetky súkromné obchodné spoločnosti – s.r.o., v.o.s., k.s. a aj všetky akciové spoločnosti, ktorých akcie nie sú obchodované na burze cenných papierov.

Lehota na zápis konečných užívateľov výhod do OR

Pri subjektoch, ktoré boli do obchodného registra zapísané pred 01.11.2018, je lehota na zápis ich konečných užívateľov výhod do konca roku 2019, teda do 31.12.2019.

Dostupnosť údajov o konečných užívateľov výhod zapísaných v obchodnom registri

Údaje zapísané v obchodnom registri o konečných užívateľov výhod nebudú verejne prístupné. Budú poskytované iba v zákone určeným štátnym orgánom a povinným osobám podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Objednávka zápisu KUV

Vaše meno: *
Zadajte prosím Vaše meno a priezvisko.
IČO spoločnosti: *
Zadajte prosím ičo spoločnosti.
E-mail: *
Zadajte prosím Váš email.
Telefón: *
Zadajte prosím Váš telefón.


Informácia pre klienta: Objednávka je nezáväzná. Po prijatí objednávky Vás bude bezodkladne kontaktovať za účelom overenia Vašej požiadavky pracovník externej advokátskej kancelárie.