Korporátne služby

Zakladanie obchodných spoločností, zápis údajov do obchodného registra, získavanie oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti, zastupovanie pred daňovým úradom a ďalšie právne služby pre našich klientov externe zabezpečuje advokátska kancelária. Poskytnutie právnych služieb advokátom je možné zabezpečiť po predchádzajúcej dohode aj v našich priestoroch.

Spisovanie listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred orgánmi verejnej moci je poskytovaním právnych služieb, pokiaľ je vykonávané pre klientov sústavne a za odplatu. Poskytovanie právnych služieb v plnom rozsahu je zákonom vyhradené advokátom.

Naši klienti najčastejšie využívajú tieto právne služby poskytované advokátskou kanceláriou:

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Najbežnejšia forma obchodnej spoločnosti na Slovensku. Atraktívna z hľadiska daňovo-odvodového zaťaženia a právnej istoty majiteľov. Založenie je možné aj len jednou fyzickou osobou, ktorá môže zároveň vykonávať aj funkciu konateľa spoločnosti.
informatívna cena: od 239 € *
Zobraziť ponuku

Zmeny v obchodnom registri

V súčinnosti s advokátskou kanceláriou zabezpečujeme realizáciu širokého spektra zmien v obchodných spoločnostiach. Využitím elektronického podania dochádza ku významnej úspore správnych a súdnych poplatkov ako aj času potrebného na realizáciu služby.
informatívna cena: od 85 € *
Zobraziť ponuku

Zápis konečných užívateľov výhod do OR

Ponúkame Vám zabezpečenie zápisu KÚV Vašej spoločnosti do obchodného registra. Zápis do obchodného registra zabezpečuje zmluvná advokátska kancelária.
informatívna cena: od 39 € *
Zobraziť ponuku
* Cena je určená individuálne dohodou klienta s advokátom na základe analýzy potrieb klienta a skutočného rozsahu poskytnutých právnych služieb.

Založenie akciovej spoločnosti

Prestížna forma obchodnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje značnú anonymitu jej skutočných vlastníkov.
informatívna cena: od 899 € *

Osobná konzultácia s advokátom

V prípade, že máte záujem o osobné prekonzultovanie situácie vo Vašej spoločnosti z právneho hľadiska, ponúkame Vám možnosť osobného stretnutia s advokátom. Odmena advokáta je určená ako hodinová odmena podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby, pričom v prípade jednoduchých vecí je dohodnutá hodinová odmena delená na začaté štvrťhodiny. Termín stretnutia je potrebné dohodnúť vopred.
informatívna cena: od 25 € / štvrťhodina

Spracovanie objednávok zabezpečuje obchodná spoločnosť Davis & Morgan advisory s.r.o. so sídlom Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 51 231 891, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 124803/B. Uvedené ceny sa nenavyšujú o DPH. Obchodná spoločnosť Davis & Morgan advisory s.r.o. neposkytuje právne služby. Spracovanie dokumentov a zastupovanie pred úradmi zabezpečuje zazmluvnená advokátska kancelária.