Zmeny v obchodnom registri

Zápis zmeny údajov v obchodnom registri pre našich klientov zabezpečuje externá advokátska kancelária za výhodných podmienok. V uvedených informatívnych cenách je zahrnutý súdny poplatok za zápis zmeny údajov v obchodnom registri a vzťahujú sa na spoločnosti s ručením obmedzeným.

Zmena obchodného mena

Nové obchodné meno by nemalo byť rovnaké alebo zameniteľné s iným obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri. Zmenu obchodného mena je potrebné ohlásiť na daňovom úrade.
Objednať
88 €s DPH 99 € *

Zmena sídla

Najčastejšie realizované zmena, ktorá si okrem zápisu v obchodnom registri nevyhnutne vyžaduje aj ohlásenie na daňovom úrade.
Objednať
88 €s DPH 99 € *

Zmena osobných údajov

V prípade zmeny adresy trvalého pobytu alebo zmeny priezviska z dôvodu výdaja je potrebne aktualizovať údaje zapísané v obchodnom registri.
Objednať
88 €s DPH 99 € *

Zmena konateľov

Odvolanie a / alebo vymenovanie osoby do funkcie konateľa spoločnosti s požadovanou účinnosťou. Nevyhnutnosťou je tiež ohlásenie na daňovom úrade.
Objednať
88 €s DPH 99 € *

Zmena predmetu činnosti

Rozšírenie alebo zúženie predmetu činnosti spoločnosti v prípade voľných živností. V prípade viazaných / remeselných živností alebo činností podľa osobitných predpisov (dopravná licencia, bezpečnostná služba) je cena určená individuálne.
Objednať
118 €s DPH 135 € *

Zmena spoločníkov, prevod obchodného podielu

Zariadenie prevodu obchodného podielu alebo jeho časti medzi spoločníkmi alebo na osobu mimo spoločnosti.
Objednať
118 €s DPH 135 € *

Zvýšenie základného imania

Kým v minulosti prevažovala snaha o zníženie základného imania, v súčasnosti sú aktuálne snahy o jeho zvýšenie vzhľadom na novú legislatívnu úpravu. Atraktívnou métou je 25000,- EUR.
Objednať
118 €s DPH 135 € *

Iné zmeny

Zriadenie prokúry v spoločnosti, zmena spôsobu konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti, realizácia rozdelenia alebo zlúčenia spoločností, zmena právnej formy spoločnosti. Cena je určená individuálne po zadaní objednávky.
Objednať

Zápis viacerých zmien súčasne

V prípade, že potrebujete perspektívne realizovať viacero zmien v spoločnosti, je vhodné ich realizáciu spojiť do jedného návrhu. Takéto riešenie prináša úsporu nákladov v podobe súdneho poplatku. Vzťahuje sa na zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným a nezahŕňa tzv. iné zmeny v spoločnosti (zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy).
128 €s DPH 147 € *
Právne služby
Realizáciu zmien v obchodnom registri zabezpečuje externá advokátska kancelária. Spisovanie listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred orgánmi verejnej moci je poskytovaním právnych služieb, pokiaľ je vykonávané pre klientov sústavne a za odplatu. Poskytovanie právnych služieb v plnom rozsahu je zákonom vyhradené advokátom.


* Cena je určená individuálne dohodou klienta s advokátom na základe analýzy potrieb klienta a skutočného rozsahu poskytnutých právnych služieb.

Objednávka zmien v spoločnosti

Typ služby:IČO firmy: *
E-mail: *
Telefón:   *
Poznámka:

Informácia pre klienta:
Objednávka je nezáväzná. Po prijatí objednávky Vás budeme bezodkladne kontaktovať za účelom overenia Vašej požiadavky a jej postúpenia externej advokátskej kancelárii na vybavenie.