Zmeny v obchodnom registri

Zápis zmeny údajov v obchodnom registri pre našich klientov zabezpečuje externá advokátska kancelária za výhodných podmienok. V uvedených informatívnych cenách je zahrnutý súdny poplatok za zápis zmeny údajov v obchodnom registri a vzťahujú sa na spoločnosti s ručením obmedzeným.

Zmena obchodného mena

Nové obchodné meno by nemalo byť rovnaké alebo zameniteľné s iným obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri. Zmenu obchodného mena je potrebné ohlásiť na daňovom úrade.
Objednať
83 €s DPH 93 € *

Zmena sídla

Najčastejšie realizované zmena, ktorá si okrem zápisu v obchodnom registri nevyhnutne vyžaduje aj ohlásenie na daňovom úrade.
Objednať
83 €s DPH 93 € *

Zmena osobných údajov

V prípade zmeny adresy trvalého pobytu alebo zmeny priezviska z dôvodu výdaja je potrebne aktualizovať údaje zapísané v obchodnom registri.
Objednať
93 €s DPH 105 € *

Zmena konateľov

Odvolanie a / alebo vymenovanie osoby do funkcie konateľa spoločnosti s požadovanou účinnosťou. Nevyhnutnosťou je tiež ohlásenie na daňovom úrade.
Objednať
93 €s DPH 105 € *

Zmena predmetu činnosti

Rozšírenie alebo zúženie predmetu činnosti spoločnosti v prípade voľných živností. V prípade viazaných / remeselných živností alebo činností podľa osobitných predpisov (dopravná licencia, bezpečnostná služba) je cena určená individuálne.
Objednať
113 €s DPH 129 € *

Zmena spoločníkov, prevod obchodného podielu

Zariadenie prevodu obchodného podielu alebo jeho časti medzi spoločníkmi alebo na osobu mimo spoločnosti.
Objednať
113 €s DPH 129 € *

Zvýšenie základného imania

Kým v minulosti prevažovala snaha o zníženie základného imania, v súčasnosti sú aktuálne snahy o jeho zvýšenie vzhľadom na novú legislatívnu úpravu. Atraktívnou métou je 25000,- EUR.
Objednať
113 €s DPH 129 € *

Iné zmeny

Zriadenie prokúry v spoločnosti, zmena spôsobu konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti, realizácia rozdelenia alebo zlúčenia spoločností, zmena právnej formy spoločnosti. Cena je určená individuálne po zadaní objednávky.
Objednať

Zápis viacerých zmien súčasne

V prípade, že potrebujete perspektívne realizovať viacero zmien v spoločnosti, je vhodné ich realizáciu spojiť do jedného návrhu. Takéto riešenie prináša úsporu nákladov v podobe súdneho poplatku. Vzťahuje sa na zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným a nezahŕňa tzv. iné zmeny v spoločnosti (zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy).
123 €s DPH 141 € *
Právne služby
Realizáciu zmien v obchodnom registri zabezpečuje externá advokátska kancelária. Spisovanie listín o právnych úkonoch a zastupovanie pred orgánmi verejnej moci je poskytovaním právnych služieb, pokiaľ je vykonávané pre klientov sústavne a za odplatu. Poskytovanie právnych služieb v plnom rozsahu je zákonom vyhradené advokátom.

Cena je určená individuálne dohodou klienta s advokátom na základe analýzy potrieb klienta a skutočného rozsahu poskytnutých právnych služieb.

Objednávka zmien v spoločnosti


IČO firmy:  *
Typ služby:     Kontaktná osoba
Meno: *
Priezvisko: *
E-mail: *
Telefón: *
Poznámka:

Informácia pre klienta: Objednávka je nezáväzná. Právne služby pri zápise zmeny údajov v obchodnom registri zabezpečuje Kompan k. s. advokátska kancelária, Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 50578120, zápis v OR OS Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 1638/B.