PF 2023 Prajeme vám veľa úspechov v novom roku. Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Pravidlá ochrany osobných údajov

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov podľa čl. 13 a ďalších relevantných ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Cieľom tohto textu je predovšetkým informovať dotknuté osoby o spôsobe spracúvania a ochrane osobných údajov, ktoré nám ako prevádzkovateľovi dotknuté osoby poskytujú.

Prevádzkovateľ

Davis & Morgan a.s., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava,
IČO: 47 350 156, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 5819/B
(ďalej aj ako D&M).

Telefonický kontakt: 02/38105122
E-mail: info@davismorgan.sk
Webové sídlo: www.davismorgan.sk

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o služby prevádzkovateľa. Dotknutou osobou je aj fyzická osoba konajúca v mene právnickej osoby, ak táto fyzická osoba poskytuje svoje osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o služby prevádzkovateľa.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah osobných údajov, ktoré spoločnosť D&M spracúva, závisí od účelu, na ktorý sú tieto osobné údaje spracúvané.

Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov vyplýva z konkrétneho zmluvného alebo predzmluvného vzťahu, alebo je daný dotknutou osobou priamo v udeľovanom súhlase.

Prevádzkovateľ osobné údaje získava priamo od dotknutej osoby alebo tretích osôb, ktoré jej poskytnú údaje o dotknutej osobe (napr. orgány verejnej moci, zákonný zástupca, splnomocnená osoba a iné).

Vymedzenie spracúvaných osobných údajov

Rozsah osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, závisí od požiadavky dotknutej osoby adresovanej prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ po objednaní služby prostredníctvom jeho internetovej stránky dotknutou osobou požaduje od dotknutej osoby, za účelom poskytnutia objednanej služby, údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo alebo e-mailová adresa.

V závislosti od druhu poskytovanej služby môže prevádzkovateľ spracúvať okrem horeuvedených osobných údajov aj nasledovné osobné údaje: adresa pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia, rodné číslo, doklad totožnosti a údaje na ňom uvedené, vyobrazenie podoby, miesto narodenia, meno a priezvisko otca, meno a priezvisko matky, meno a priezvisko za slobodna.

Účel použitia osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva a používa osobné údaje dotknutej osoby pre viaceré účely a na základe doleuvedených právnych základoch.

 1. Zabezpečenie komunikácie medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou

  • Zabezpečenie komunikácie prostredníctvom zákazníckeho formulára prevádzkovateľa, ktorý je zverejnený na internetovej stránke, na ktorej prevádzkovateľ vybavuje požiadavky a súvisiacu komunikáciu s dotknutou osobou. V takomto prípade spracúva prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a prípadne telefónne číslo. Dotknutá osoba súhlasí s takýmto spracúvaním osobných údajov vyplnením a odoslaním zákazníckeho formulára.
  • Zasielanie informácií o pracovných pozíciách u prevádzkovateľa, dotknutým osobám, ktoré prejavili záujem o pracovnú pozíciu u prevádzkovateľa.

 2. Plnenie predmetu zmluvy, ktorej zmluvnej stranou je aj dotknutá osoba, alebo k tomu, aby sa na základe požiadavky dotknutej osoby uskutočnili opatrenia pred uzatvorením zmluvy

  • Uzatvorenie platnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a na účely jej riadneho plnenia oboma zmluvnými stranami.
  • Pred uzatvorením zmluvy na účely vybavenia požiadavky dotknutej osoby, súvisiacej s poskytovaním služby prevádzkovateľom, zaslanej prostredníctvom zákazníckeho formulára alebo e-mailu.

 3. Zabezpečenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa


 4. Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa

  • Prevádzkovateľa spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s relevantnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi povinnosť uchovávania osobných údajov alebo dokumentácie, v ktorej sú takéto údaje obsiahnuté, a to najmä pokiaľ ide o uchovávanie osobných údajov o dotknutej osobe uvedených na zmluve, objednávke alebo faktúre v účtovníctve prevádzkovateľa, v internej databáze obchodnej činnosti. Môže ísť tiež o také osobné údaje, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť sprístupniť štátnym alebo iným orgánom verejnej moci, vykonávajúcim dohľad nad činnosťou prevádzkovateľa, prípadne takých subjektov, ktoré riešia spory alebo uskutočňujú výkon rozhodnutí.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva a archivuje osobné údaje dotknutej osoby po dobu na ktorú jej dotknutá osoba udelila súhlas alebo po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi.

Ak ide o spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu, spracúvané údaje prevádzkovateľ uchováva počas trvania platnosti tejto zmluvy a tiež spravidla 5 rokov od skončenia takého zmluvného vzťahu.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby ďalším dôveryhodným osobám ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo ak dotknutá osoba udelila súhlas na takéto poskytnutie.

Takými osobami sú napríklad partnerská advokátska kancelária, notársky úrad, banka, poskytovateľ účtovníckych služieb, tvorca, prevádzkovateľ a správca webstránky prevádzkovateľa a poskytovateľ IT služieb. Tretie osoby môžu použiť tieto osobné údaje dotknutej osoby výhradne v súvislosti s plnením účelu zmluvy alebo za účelom poskytovania ďalších služieb prevádzkovateľa dotknutej osobe.

Poskytovanie údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciam

Prevádzkovateľ neposkytuje ním spracúvané osobné údaje subjektom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciam.

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním osobných údajov


Dotknutá osoba môže prevádzkovateľa kedykoľvek kontaktovať a informovať sa ohľadom spracúvania jej osobných údajov na e-mailovej adrese info@davismorgan.sk.