PF 2023 Prajeme vám veľa úspechov v novom roku. Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Zrušenie, likvidácia a výmaz spoločnosti

V spolupráci s advokátskou kanceláriou Vám ponúkame riešenia pre ukončenie podnikania obchodných spoločností v závislosti od toho, v akej ekonomickej situácii sa nachádzajú.


 • kvalifikované služby zabezpečené advokátom
 • zariadenie na kľúč vrátane všetkých poplatkov
 • vybavenie on-line bez nutnosti osobného stretnutia

Zrušenie spoločnosti s likvidáciou

Nezadlžená spoločnosť

Ide o najprirodzenejší a zákonom preferovaný spôsob zániku obchodnej spoločnosti alebo družstva. V rámci likvidácie dôjde ku majetkovému vysporiadaniu imania spoločnosti a ukončeniu všetkých zmluvných vzťahov, správnych a súdnych konaní. Odporúča sa podnikateľom, ktorý chcú bezúhonným spôsobom ukončiť podnikanie svojej spoločnosti a mať celý proces zrušenia pod plnou kontrolou.

Náklady: od 400 € bez DPH vrátane súdnych a notárskych poplatkov
Trvanie: obvykle 6-9 mesiacov
Požiadavky: 
 • súčinnosť účtovníka a konateľa
 • zloženie 1500 € do notárskej úschovy, ktoré notár vráti po výmaze z OR
Priebeh:
 • príslušný orgán spoločnosti rozhodne o zrušení a ustanovení likvidátora
 • zloženie preddavku na likvidáciu u notára
 • OR zapíše vstup spoločnosti do likvidácie
 • priebeh likvidácie, splnenie notifikačnej a publikačnej povinnosti
 • ukončenie likvidácie, výmaz spoločnosti z OR
 • notár vráti preddavok na likvidáciu klientovi

Cena právnych služieb pri zrušení spoločnosti s likvidáciou je určená individuálne podľa náročnosti likvidácie na základe aktuálnej účtovnej závierky spoločnosti, právneho stavu spoločnosti a požiadaviek klienta.


od 400 € s DPH 480 €
Objednať

Zrušenie spoločnosti ex offo

Nezadlžená spoločnosť Zadlžená spoločnosť

Alternatívny spôsob zániku spoločnosti. Prichádza do úvahy najmä pre spoločnosti bez obchodného majetku. V prípade zadlžených spoločností je zrušenie ex offo možné, pokiaľ sú veritelia spoločnosti pasívni.

Podnikateľ proces zrušenia a výmazu spoločnosti z obchodného registra nemá pod kontrolou, čoho dôsledkom môže byť dlhé trvanie procesu.

Rizikom je tiež možné presmerovanie procesu zrušenia spoločnosti do konkurzu na návrh veriteľov spoločnosti v prípade zadlžených spoločností.

Náklady:
 • 250 € bez DPH vrátane súdnych poplatkov - nezadlžená spoločnosť
 • 450 € bez DPH vrátane súdnych poplatkov - zadlžená spoločnosť
Trvanie: 6 mesiacov až 4 roky
Požiadavky: 
 • žiadne
Priebeh:
 • identifikácia dôvodu na zrušenie spoločnosti
 • podanie návrhu na zrušenie spoločnosti
 • priebeh konania, rozhodnutie súdu o zrušení spoločnosti
 • rozhodnutie súdu o výmaze z OR

od 250 € s DPH 300 €
Objednať

Okamžité prevzatie spoločnosti
s následným zrušením s likvidáciou

Nezadlžená spoločnosť

Prémiová služba pre klientov, ktorí si želajú okamžitý legálny zánik ich osobnej účasti v spoločnosti. Spoločnosť prevezmeme a vymažeme osobu klienta z OR, pričom súčasne začneme proces likvidácie spoločnosti.

Odporúča sa podnikateľom, ktorí chcú bezúhonným spôsobom ukončiť podnikanie svojej spoločnosti, avšak potrebujú urýchlene vymazať svoju osobu z OR.

Náklady: od 2400 € bez DPH vrátane súdnych a notárskych poplatkov
Trvanie:
 • výmaz spoločníkov a konateľov z OR do 10 pracovných dní
 • následný výmaz spoločnosti obvykle do 9 mesiacov
Požiadavky: 
 • súčinnosť účtovníka a konateľa
Priebeh:
 • prevzatie spoločnosti a rozhodnutie o vstupe do likvidácie
 • ustanovenie advokáta za likvidátora
 • zloženie preddavku na likvidáciu u notára našou spoločnosťou
 • výmaz spoločníka a konateľa z OR, zápis vstupu spoločnosti do likvidácie
 • priebeh likvidácie, splnenie notifikačnej a publikačnej povinnosti
 • ukončenie likvidácie, výmaz spoločnosti z OR

Cena právnych služieb pri prevzatí spoločnosti a jej následnom zrušení s likvidáciou je určená individuálne podľa náročnosti likvidácie na základe aktuálnej účtovnej závierky spoločnosti, právneho stavu spoločnosti a požiadaviek klienta.

od 2400 € s DPH 2880 €
Objednať

Podanie návrhu na konkurz

Zadlžená spoločnosť

Zákonom preferovaný spôsob zániku zadlženej spoločnosti. Možné uloženie pokuty štatutárom a rozhodnutie o ich diskvalifikácii na výkon funkcie štatutárneho orgánu v akejkoľvek spoločnosti v prípade, ak došlo k porušeniu ich povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas. Súdom vymenovaný profesionálny správca analyzuje účtovníctvo a zmluvy spoločnosti a snaží sa maximalizovať uspokojenie veriteľov vrátane uplatňovania nárokov voči osobám v spoločnosti.

V procese sa vyžaduje súčinnosť štatutárov a prípadne porušenie ich povinností je sankcionované súdom. Podnikateľ nemá proces konkurzu pod kontrolou a počas celého procesu musí správcovi poskytovať súčinnosť a plniť povinnosti štatutárneho orgánu až do výmazu spoločnosti z OR.

Odporúča sa klientom, ktorí včas identifikovali úpadok svojej spoločnosti a postupovali počas výkonu ich funkcie štatutárneho orgánu s odbornou starostlivosťou.

Náklady:
 • od 300 € bez DPH za právne služby pri podaní návrhu
 • 500 € preddavok na malý konkurz
Trvanie: od 6 mesiacov
Požiadavky: 
 • súčinnosť účtovníka
 • poskytovanie súčinnosti správcovi a plnenie povinností štatutárneho orgánu
Priebeh:
 • analýza úpadku spoločnosti s ohľadom na možnú pokutu a náhradu škody
 • spracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
 • priebeh konkurzu
 • ukončenie konkurzu, výmaz spoločnosti z OR

Cena právnych služieb pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu je určená individuálne podľa náročnosti právnej analýzy stavu spoločnosti s ohľadom možné porušenie povinnosti štatutárneho orgánu podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu.

od 300 € s DPH 360 €
Objednať

Nezadlžená spoločnosť

Spoločnosť, ktorá nemá žiadne záväzky po splatnosti voči nespriazneným osobám a orgánom verejnej moci. V prípade, ak sa takéto záväzky v priebehu procesu zrušenia vyskytnú (napr. pokuta z daňového úradu), sú spoločníci pripravení záväzky vysporiadať.

Zadlžená spoločnosť

Spoločnosť, ktorá má záväzky po splatnosti voči nespriazneným osobám alebo orgánom verejnej moci a spoločníci nie sú ochotní financovať úhradu takýchto záväzkov z iných prostriedkov ako z prostriedkov spoločnosti.


Potrebujete poradiť alebo sa chcete niečo opýtať?  Zavoláme Vám.

Najčastejšie otázky
k zrušeniu a likvidácii spoločnosti


Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás.
Ako dlho trvá zrušenie spoločnosti?
Zrušenie spoločnosti trvá v závislosti od spôsobu zrušenia – najkratšie v prípade zrušenia nezadlženej spoločnosti s likvidáciou (obvykle do 9 mesiacov) a najdlhšie zrušenie ex offo a konkurzné konanie (aj niekoľko rokov), ktoré nemá klient pod kontrolou a sú závislé od iniciatívy súdu a konkurzného správcu.

Je možné odkúpenie firmy Vašou spoločnosťou?
Naša spoločnosť neodkupuje spoločnosti od klientov, ani nesprostredkúva predaj spoločností medzi klientami. Spoločnosti našich klientov preberáme iba za účelom ich zrušenia s následnou likvidáciou. Máme skúsenosť, že účtovný a právny stav spoločnosti častokrát nezodpovedá stavu deklarovanému predávajúcim, čo obvykle vedie k významnej nespokojnosti kupujúceho. Skutočne garantovať vieme iba stav nami založených spoločností, ktoré nikdy nevykonávali žiadnu obchodnú činnosť a od počiatku boli určené na ďalší predaj klientom.

Na akú dobu je potrebné zložiť u notára preddavok na likvidáciu?
Preddavok sa skladá na začiatku procesu zrušenia a notár zložený preddavok vráti klientovi po výmaze spoločnosti z obchodného registra na základe žiadosti klienta s potvrdením o výmaze spoločnosti z obchodného registra.

Viete zabezpečiť aj vedenie účtovníctva počas likvidácie, ak nemám účtovníka?
V prípade záujmu naša spoločnosť za doplatok zabezpečí vedenie účtovníctva a spracovanie účtovných a daňových výkazov počas likvidácie.

Kto vykonáva funkciu likvidátora v prípade zrušenia spoločnosti s likvidáciou?
Obvykle je do funkcie likvidátora ustanovený doterajší konateľ spoločnosti alebo iná osoba, ktorú klient určí a súhlasí s výkonom funkcie likvidátora. V prípade, že klient má záujem, aby funkciu likvidátora vykonával náš advokát, je to možné za doplatok.

Je cena za zrušenie spoločnosti konečná?
Cena za zrušenie spoločnosti je konečná, pokiaľ právny a účtovný stav spoločnosti zodpovedá tomu, čo deklaroval klient na začiatku procesu. V prípade, ak v procese zrušenia dôjde najavo, že účtovný alebo právny stav spoločnosti je iný (napr. veriteľ prihlási pohľadávku, ktorá nie je evidovaná v účtovníctve), bude sa vyžadovať doplatok služieb zodpovedajúci zvýšenej náročnosti likvidácie v dôsledku nových skutočností.
Objednávka zrušenia spoločnosti

    
IČO firmy:  *
Spôsob zrušenia:
Zrušenie spoločnosti s likvidáciou
Zrušenie spoločnosti ex offo
Okamžité prevzatie spoločnosti
Podanie návrhu na konkurz
    Kontaktná osoba
Meno:  *
Priezvisko:  *
E-mail:  *
Telefón:    *
Poznámka:


Informácia pre klienta: Objednávka je nezáväzná. Právne služby zabezpečuje
Kompan k. s. advokátska kancelária, Račianska 88 B, 831 02 Bratislava