PF 2023 Prajeme vám veľa úspechov v novom roku. Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom administratívnych služieb a objednávateľom administratívnych služieb a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní sídla. VOP upravujú aj práva a povinnosti medzi poskytovateľom a objednávateľom pri poskytovaní služby správa elektronických schránok spočívajúcej v oznamovaní, preberaní obsahu a archivovaní prijatých elektronických správ v úradnej schránke objednávateľa na ústrednom portáli verejnej správy poskytovateľom.
 2. Poskytovateľom je obchodná spoločnosť Davis & Morgan a.s. so sídlom Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČO: 47 350 156, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 5819/B (ďalej len „poskytovateľ“).
 3. Objednávateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poskytovateľom zmluvu o poskytovaní sídla alebo akceptovala ponuku poskytovateľa na poskytovanie služby správa elektronických schránok na webovej stránke poskytovateľa a uhradila cenu za poskytovanie tejto služby (ďalej len „objednávateľ“).
 4. Zmluva o poskytovaní sídla uzavretá medzi poskytovateľom a objednávateľom upravuje poskytovanie služieb virtuálneho sídla osobe určenej objednávateľom (ďalej len „určená osoba“). Služby virtuálneho sídla sú administratívne služby, ktoré zahŕňajú evidenciu, úschovu, skenovanie a prípadne aj odoslanie zásielky poštou na adresu určenú objednávateľom.
 5. Zásielkou sa ďalej rozumie akákoľvek vec, ktorá je doručená poskytovateľovi s informáciou, že je adresovaná určenej osobe za podmienky, že poskytovateľ jej prijatie neodmietne (ďalej len „zásielka“, prípadne „zásielky“ v množnom čísle).
 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie každej doručovanej veci, ktorá nie je doručovaná Slovenskou poštou a.s. ako list 1. triedy, list 2. triedy, reklamná adresovaná zásielka, doporučený list 1. triedy, doporučený list 2. triedy a úradná zásielka, a to podľa platných Poštových podmienok.
 

Článok II

Evidencia a úschova zásielok a elektronických správ

 1. Poskytovateľ zaeviduje každú zásielku do svojho informačného systému, ktorý je dostupný na webovej adrese https://www.esidlo.sk/ (ďalej len „esidlo.sk“), najviac však spolu 30 zásielok mesačne. Preberanie vyššieho počtu zásielok je možné po osobitnej dohode objednávateľa s poskytovateľom a za osobitnú odplatu.
 2. Poskytovateľ zriadi objednávateľovi jedinečný prístup do esidlo.sk a oznámi mu pridelené prístupové údaje.
 3. Poskytovateľ uschová každú zásielku na nevyhnutný čas, pokiaľ nedôjde ku jej osobnému prevzatiu objednávateľom, prípadne objednávateľom poverenou alebo splnomocnenou osobou, alebo jej odoslania na základe požiadavky objednávateľa.
 4. Poskytovateľ preberá obsah prijatých elektronických správ v úradnej schránke objednávateľa na ústrednom portáli verejnej správy, eviduje ho do esidlo.sk a automatizovane ho notifikuje objednávateľovi v pravidelných intervaloch, najmenej však jeden krát do týždňa, a to podľa personálnych a technických možností poskytovateľa. Selektívne preberanie elektronických správ iba od vybraných odosielateľov alebo termínované preberanie spočívajúce v preberaní určených elektronických správ v konkrétnom termíne je vylúčené.
 5. V prípade, ak po ukončení zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a poskytovateľom zostane v úschove poskytovateľa akákoľvek zásielka a objednávateľ alebo iná oprávnená osoba si ju neprevezme ani v lehote dvoch mesiacov od ukončenia zmluvného vzťahu, je poskytovateľ oprávnený všetky takéto zásielky zlikvidovať.
 

Článok III

Odplata

 1. Poskytovateľ poskytuje administratívne služby za odplatu.
 2. Výška odplaty je stanovená podľa aktuálneho cenníka služieb poskytovateľa zverejneného na jeho webovom sidle www.davismorgan.sk a na https://www.esidlo.sk/?page=cennik alebo určená individuálnou dohodou.
 3. Objednávateľ si môže poskytovanie časti služieb virtuálneho sídla u poskytovateľa predplatiť formou kreditu. Administrácia kreditu objednávateľom (t.j. objednávanie kreditu a zobrazovanie údajov na úhradu, prehľadu o čerpaní kreditu a výšky zostatku kreditu) je dostupná v esidlo.sk po prihlásení objednávateľa.
 4. Úhrada za kredit je možná prevodom finančných prostriedkov na bankový účet poskytovateľa podľa údajov zobrazených v esidlo.sk po prihlásení objednávateľa alebo úhradou prostredníctvom zmluvného partnera na realizáciu platieb Trust Pay, a.s. so sídlom Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 36865800, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4919/B s webovým sídlom https://www.trustpay.sk/.
 

Článok IV

Skenovanie zásielky

 1. Skenovanie zásielky je realizované na základe požiadavky objednávateľa zadanej v esidlo.sk po jeho prihlásení. Objednávateľ zadaním požiadavky na skenovanie poveruje poskytovateľa na otvorenie zásielky a manipulovanie s jej obsahom v rozsahu nevyhnutnom na realizáciu skenovania.
 2. Skenovanie zahŕňa otvorenie zásielky a naskenovanie jej obsahu a prednej strany obálky, najviac však spolu 10 strán A4. Pokiaľ je obsah zásielky väčší ako 9 strán A4, naskenovaných bude prvých 9 strán zásielky a predná strana obálky. Skenovanie vyššieho počtu strán obsahu zásielky je možné po osobitnej dohode objednávateľa s poskytovateľom a za osobitnú odplatu.
 3. Skenovanie je realizované do súboru .pdf zvyčajne v rozlíšení aspoň 150 DPI a v odtieňoch šedej (ďalej len „sken zásielky“).
 4. Sken zásielky vloží poskytovateľ do esidlo.sk, kde bude pre objednávateľa dostupný na zobrazenie po jeho prihlásení a zostane dostupný až do okamihu odoslania zásielky na základe požiadavky objednávateľa alebo iného úkonu, v dôsledku ktorého poskytovateľ prestane so zásielkou fyzicky disponovať (osobné prevzatie zásielky, skartovanie zásielky).
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť skenovanie zásielky, pri ktorej je objektívny predpoklad, že bude obsahovať platobnú kartu, autentifikačné údaje alebo vec, ktorú nie je dobre technicky možné naskenovať.
 6. Skenovanie je realizované zvyčajne najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, kedy došlo ku zadaniu požiadavky na skenovanie objednávateľom.
 

Článok V

Odoslanie zásielky

 1. Odosielanie zásielky je realizované na základe požiadavky objednávateľa zadanej v esidlo.sk po jeho prihlásení, pokiaľ nie je individuálne dohodnuté inak. Požiadavka objednávateľa na odoslanie zásielky musí obsahovať adresu, na ktorú má byť zásielka odoslaná (ďalej len „želaná adresa“).
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nevybaviť takú požiadavku na odoslanie zásielky, ktorá neobsahuje riadnu a úplnú adresu, na ktorú má byť zásielka odoslaná.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nevybaviť požiadavku na odoslanie takej zásielky, ktorej hodnota je zjavne pravdepodobne vyššia, ako je výška náhrady škody podľa platných Poštových podmienok Slovenskej pošty, a.s..
 4. Odoslanie zásielky zahŕňa vhodné zabalenie zásielky a jej odoslanie na želanú adresu cez Slovenskú poštu a.s. ako doporučený list 1. triedy podľa platných Poštových podmienok, pokiaľ nie je individuálne dohodnuté inak.
 5. Pokiaľ zadal objednávateľ v esidlo.sk požiadavky na odoslanie viacerých zásielok, tieto požiadavky môžu byť vybavené súčasne tak, že viaceré zásielky budú vhodne zabalené a odoslané na želanú adresu cez Slovenskú poštu spolu ako jeden doporučený list 1. triedy podľa platných Poštových podmienok.
 

Článok VI

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 01.02.2018.
 2. Objednávateľ zakliknutím príslušného poľa s označením Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami vyjadruje bezpodmienečný súhlas s VOP.