PF 2023 Prajeme vám veľa úspechov v novom roku. Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Elektronické podpisovanie s občianskym preukazom na obchodný register

Občianske preukazy s čipom, ktoré disponujú kvalifikovaným certifikátom pre elektronický podpis, sú už pomerne rozšírené. Napriek tomu ich pri komunikácii s obchodným registrom (a samozrejme aj ostatnými štátnej správy) využíva iba veľmi malá časť ich držiteľov. Prvým často skloňovaným dôvodom aktívneho nevyužívania je údajná technická náročnosť elektronického podpisovania. Druhým dôvodom je najmä neznalosť, aké výhody (nevýhody) elektronické podpisovanie prináša. Ako to teda je? Začnime trochou teórie s vysvetlením, aký podpis môžeme s pomocou OP vytvoriť a aké sú jeho právne účinky.

Kvalifikovaný elektronický podpis a zaručený elektronický podpis

Kvalifikovaný elektronický podpis je obdobou už nepoužívaného zaručeného elektronického podpisu. Termín kvalifikovaný elektronický podpis bol zavedený európskou legislatívou a je jednotný pre celú EÚ (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES v platnom znení, ďalej len „nariadenie č. 910/2014“). V roku 2016 bol „slovenský“ zaručený elektronický podpis nahradený „európskym“ kvalifikovaným elektronickým podpisom. Niektoré slovenské vnútroštátne právne predpisy na to nereagovali a stále vo svojich ustanoveniach používajú pojem „zaručený elektronický podpis“. V takom prípade sa ale má na mysli kvalifikovaný elektronický podpis.

Kvalifikovaný elektronický podpis sa vytvára pomocou kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis a pomocou kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu. Nie každý elektronický podpis je teda kvalifikovaným elektronickým podpisom, ale iba taký, ktorý bol vyhotovený pomocou kvalifikovaného certifikátu a kvalifikovaného zariadenia na vyhotovovanie elektronického podpisu.

Občiansky preukaz s čipom je kvalifikovaným zariadením na vyhotovovanie elektronického podpisu a je naň možné od štátu bezplatne získať kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis. S občianskym preukazom je teda možné bezplatne vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis.

Právne účinky kvalifikovaného elektronického podpisu

Kvalifikovaný elektronický podpis je rovnocenný s vlastnoručným podpisom. Vyplýva to z čl. 25 ods. 2 nariadenia č. 910/2014: „Kvalifikovaný elektronický podpis má právny účinok rovnocenný s vlastnoručným podpisom.“

Elektronický dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom sa za každých okolností považuje za dokument vyhotovený v písomnej forme. Toto vyplýva z § 40 ods. 4 druhá veta zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“): „Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou.“

Kvalifikovaný elektronický podpis s kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatku v plnom rozsahu nahrádza vlastnoručný podpis s osvedčením jeho pravosti. Uvedené vyplýva z § 40 ods. 5 Občianskeho zákonníka: „Na právne úkony uskutočnené elektronickými prostriedkami, podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou a opatrené časovou pečiatkou sa osvedčenie pravosti podpisu nevyžaduje.“

Elektronické podpisovanie s občianskym preukazom v praxi

Na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu s Vašim OP budete potrebovať:

 1. Občiansky preukaz s čipom a kvalifikovaným certifikátom pre elektronický podpis. Či ste ku svojmu OP dostali aj kvalifikovaný elektronický certifikát pre elektronický podpis zistíte tak, že okrem BOK kódu, ktorým sa viete prihlásiť do Vašej úradnej elektronickej schránky na slovensko.sk ste dostali aj PIN kód.
 2. Čítačku na občiansky preukaz. Buď ste ju dostali ku Vášmu OP, alebo si ju môžete kúpiť napr. tu: https://www.alza.sk/akasa-ak-cr-03bkv2-d3025384.htm
 3. Počítač, na ktorom je nainštalovaný balíček aplikácií na prístup k elektronickým službám štátu. Balíček aplikácií je dostupný na slovensko.sk v sekcii na stiahnutie v závislosti od operačného systému Vášho počítaču: https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie
 4. Pripojenie Vášho počítaču na internet.
 5. Dokument, ktorý chcete podpísať, musí byť vo vhodnom formáte. Vizuálne vnímateľné dokumenty odporúčame vo formáte .pdf, strojovo čitateľné údaje vo formulároch by mali byť vo formáte .xml.

Na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu sú dostupné aj ďalšie platené aplikácie, tie však v prípade bežného (neprofesionálneho) použitia kvalifikovaného elektronického podpisu nie sú potrebné (napr. QSign, podpisuj.sk, atď.).

Ako už bolo vyššie spomenuté, s občianskym preukazom je možné vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis. Pokiaľ podpisujete dokument, na ktorom by sa inak vyžadoval úradné overený podpis, je potrebné ku kvalifikovanému elektronickému podpisu pripojiť aj kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku.

On-line služba, ktorá zadarmo ponúka možnosť vytvorenia kvalifikovaného elektronického podpisu s kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou, je dostupná tu: https://zep.disig.sk/Portal

Postup vytvorenia elektronického podpisu

Pokiaľ máte k dispozícii občiansky preukaz, čítačku na občiansky preukaz, počítač s nainštalovaným balíčkom aplikácii podľa uvedených požiadaviek a pripojením na internet, je možné pristúpiť ku elektronickému podpísaniu dokumentu.

 1. Pripojte čítačku do počítača cez USB a správne vložte občiansky preukaz s čipom do čítačky. Pokiaľ je čítačka správne pripojená a občiansky preukaz správne do čítačky vložený, po niekoľkých sekundách by sa mala spustiť aplikácia s výzvou na zadanie BOK kódu:
 2. Zadáte BOK kód a kliknete na „Ďalej“.
 3. Cez internetový prehliadač otvorte on-line aplikáciu na elektronické podpisovanie https://zep.disig.sk/Portal, vyjadrite súhlas so všeobecnými podmienkami používania služieb zep.disig.sk a vyberte súbor, ktorý chcete podpísať, kliknutím na „vybrať/zmeniť súbor“:
 4. Zvolíte možnosť podpísania kliknutím na „podpísať“:
 5. Zmeníte formát podpisovaného súboru z PAdES na XAdES kliknutím na „Zmeniť“. Dôvodom je skutočnosť, že informačný systém na zapisovanie údajov do obchodného registra nepodporuje formát PAdES, ktorý je v online aplíkácii zep.disig.sk predvoleným formátom elektronického podpisu:
 6. Vyberiete formát elektronického podpisu XAdES kliknutím na „XADES“:
 7. Potvrdíte Vašu voľbu elektronicky podpísať vybratý dokument formátom XAdES kliknutím na „podpísať“:
 8. V novom okne sa otvorí aplikácia Disig Web Signer. V nej sa zobrazí náhľad podpisovaného dokumentu. V pravom dolnom rohu je potrebné kliknutím na „Podpisový certifikát“ vybrať podpisový certifikát, ktorým chcete elektronický podpis vytvoriť.
 9. Pokiaľ je kvalifikovaný certifikát, s ktorým chcete dokument podpísať, uložený na občianskom preukaze, je potrebné zvoliť úložisko „SVK eID (pkcs11_x86.dll). Po zadaní BOK kódu sa zobrazia dostupné certifikáty. Vybrať je potrebné certifikát označený menom podpisujúcej osoby a dodatkom „SVK eID ACA“. Následne je potrebné voľbu potvrdiť kliknutím na „OK“.
 10. Nasleduje konečné podpísanie dokumentu zvoleným certifikátom kliknutím na „Podpísať“ v aplikácii Disig Web Signer:
 11. Po opätovnom zadaní BOK kódu a tentokrát aj PIN kódu dôjde ku podpísaniu dokumentu. Podpísaný dokument bude mať koncovku .asice a stiahnete si ho kliknutím na „stiahnuť podpísaný dokument“. Tým je proces elektronického podpísania dokumentu kvalifikovaným elektronickým podpisom s kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou vo formáte XAdES, ktorý je akceptovaným formátom v informačnom systéme na zapisovanie údajov do obchodného registra, dokončený: