PF 2023 Prajeme vám veľa úspechov v novom roku. Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Podnikateľský plán

Napriek tomu, že podnikateľský plán má v očiach začínajúcich podnikateľov povesť zbytočnej formality, domnievame sa, že niektoré jeho časti sú pre každého podnikateľa užitočné, keďže mu pomôžu zamyslieť sa nad svojím podnikaním aj z iných hľadísk, ako naň obvykle hladí.

Čo sa týka obsahu podnikateľského plánu, nie je fixne daný a bude sa odlišovať v závislosti od druhu podnikania, ktoré popisuje, ako aj od účelu, pre ktorý ku spracovaniu podnikateľského plánu dochádza. Niektoré inštitúcie, ktoré vyžadujú predloženie podnikateľského plánu, majú vytvorenú šablónu, podľa ktorej podnikateľ svoj podnikateľský plán jednoducho spracuje.

Každý podnikateľský plán však obvykle obsahuje formálne údaje týkajúce sa podnikateľského subjektu, ako je obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a zápis v obchodnom či živnostenskom registri. Ďalej zásadne obsahuje informácie o predmete činnosti spoločnosti a personálnom a majetkovom substráte na jeho zabezpečenie. Personálny substrát predstavuje detailný popis kvalifikácie a relevantných znalostí a skúseností osôb, ktoré sa budú podieľať na realizácii zámeru. Majetkový substrát na druhej strane predstavuje prístrojové a technické vybavenie podnikateľa, ako aj popis priestorov, ktoré budú pri realizácii zámeru použité.

Dôležitou časťou každého podnikateľského plánu je takzvaná SWOT analýza mapujúca podnikateľské príležitosti a hrozby, ako aj silné a slabé stránky podnikateľského zámeru. Plán by mal okrem toho určite obsahovať aj čo najpodrobnejšie marketingové informácie o produkte, cieľovej skupine zákazníkov, cenotvorbe, predajných kanáloch a spôsobe prezentácie produktu.

Poslednou nevyhnutnou časťou každého podnikateľského plánu je finančná prognóza na stanovené časové obdobie a kalkulácia predpokladaných nákladov. Určite odporúčame, aby práve tejto časti podnikateľ venoval náležitú pozornosť. Niekoľko čísel na záver totiž dokáže povedať o perspektívnosti podnikateľského zámeru viac ako veľa slov na predchádzajúcich stranách.

Odporúčaná osnova podnikateľského plánu

  1. Údaje o podnikateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO, registrácia)
  2. Charakteristika podnikateľského zámeru
  3. Personálne zabezpečenie
  4. Majetkové zabezpečenie
  5. Postup realizácie
  6. Marketingové informácie
  7. SWOT analýza (príležitosti, hrozby, silné a slabé stránky)
  8. Finančná prognóza
  9. Kalkulácia predpokladaných nákladov