PF 2023 Prajeme vám veľa úspechov v novom roku. Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Odhlásenie z trvalého pobytu

Odhlásenie z trvalého pobytu môže byť z dôvodu presťahovania sa v rámci Slovenskej republiky, odsťahovanie do zahraničia alebo podania návrhu na zrušeniu trvalého pobytu.

Sťahovanie v rámci Slovenskej republiky

V prípade sťahovanie v rámci SR nie je potrebné sa odhlásiť z pôvodného trvalého pobytu. Tento úkon urobí ohlasovňa, v ktorej sa prihlasujete na nový trvalý pobyt. Ohlasovňa vám dá podpísať okrem prihlasovacieho lístka aj odhlasovací, ktorý odošle ohlasovni predchádzajúceho trvalého pobytu.

Sťahovanie do zahraničia

Odhlasovanie z trvalého pobytu je povinné, ak sa rozhodnete vycestovať do zahraničia s cieľom žiť tam natrvalo. Ohlásiť skončenie trvalého pobytu je potrebné v príslušnej ohlasovni a uviesť začiatok pobytu, štát a miesto pobytu. Začiatok pobytu v zahraničí je dňom skončenia trvalého pobytu v Slovenskej republike.

Pri trvalom odsťahovaní zo Slovenska musíte odovzdať svoj občiansky preukaz na oddelení dokladov alebo na zastupiteľskom úrade. Na ďalšie preukázanie totožnosti vám bude slúžiť cestovný pas. Prípadne môžete požiadať o vydanie občianskeho preukazu, v ktorom uvediete údaj o mieste svojho pobytu v zahraničí a skratku štátu. Pri jeho vybavovaní je potrebné predložiť potvrdenie o evidovanom pobyte v zahraničí, napr. vodičský preukaz, pobytovú kartu a pod.

Pri odhlasovaní trvalého pobytu na ohlasovni v prípade sťahovania do zahraničia je potrebné:

 • predložiť doklad totožnosti (občiansky preukaz, potvrdenie o občianskom preukaze z príslušného oddelenia policajného zboru, cestovný pas SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR),
 • vypísať a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu,
 • uviesť dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie.

Odhlásenie

Odhlásenie trvalého pobytu môžete vykonať aj za všetkých členov svojej rodiny, musí byť však vyplnený odhlasovací lístok pre každého zvlášť. Odhlásenie celej rodiny môže byť iba v prípade, ak je uzavreté manželstvo.

Za dieťa do 18 rokov trvalý pobyt odhlasujú jeho zákonní zástupcovia. Okrem dokladu totožnosti predkladajú rodný list dieťaťa. V osobitných prípadoch zákonný zástupca predloží aj:

 • súhlas druhého zákonného zástupcu dieťaťa s jeho odhlásením z trvalého pobytu na území SR s jeho osvedčeným podpisom, v prípade, ak nemôže úkon vykonať osobne na ohlasovni,
 • ak bolo vydané niektoré z nasledujúcich rozhodnutí:
  • rozhodnutie súdu o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov,
  • rozhodnutie súdu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností,
  • rozhodnutie súdu o rozvode manželstva,
  • rozhodnutie súdu o ustanovení opatrovníka,
  • rozhodnutie súdu o ustanovení poručníka,
  • rozhodnutie súdu o ustanovení kolízneho opatrovníka,
  • rozhodnutie súdu o ustanovení pestúna,
  • rozhodnutie súdu o ustanovení náhradnej starostlivosti.
Zákonný zástupca môže splnomocniť niekoho iného na Slovensku, aby odhlásili dieťa do 18 rokov z trvalého pobytu, pričom na odhlasovacom lístku musí byť osvedčený podpis jedného alebo oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Dieťa do 18 rokov môže byť zákonným zástupcom alebo splnomocnenou osobou odhlásené z trvalého pobytu prostredníctvom zastupiteľského úradu SR v zahraničí. Za dieťa sa predkladajú rovnaké dokumenty, ako sú uvedené pri odhlásení dieťaťa do 18 rokov.

Odhlásenie občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť je na právne úkony obmedzená, realizuje jeho opatrovník, pričom predkladá sa aj:

 • doklad totožnosti,
 • rozhodnutie súdu o ustanovení opatrovníka,
 • rozhodnutie súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony alebo o obmedzení spôsobilosti.

Z trvalého pobytu na Slovensku je možné odhlásiť sa aj po vycestovaní do zahraničia, v prípade, že sa rozhodnete ukončiť trvalý pobyt na Slovensku. Odhlásiť sa je možné prostredníctvom zastupiteľského úradu SR, prípadne prostredníctvom splnomocneného zástupcu, ktorý vykoná odhlásenie na Slovensku v ohlasovni.

Zastupiteľský úrad alebo splnomocnený zástupca doručí príslušnej ohlasovni odhlasovací lístok s overeným podpisom odhlasujúcej sa osoby, v ktorom je uvedený štát a miesto pobytu v zahraničí. Dňom skončenia trvalého pobytu na Slovensku je deň doručenia odhlasovacieho lístka do ohlasovne.

Podanie návrhu na zrušenie trvalého pobytu

Na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, môže byť zrušený trvalý pobyt ak:

 • občan SR nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo,
 • bolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva.

Návrh na zrušenie trvalého pobytu nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

V prípade ak nemáte k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo alebo bolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, musí byť ohlasovni predložené aj:

 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
 • dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané,
 • rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak bolo vydané,
 • dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, miestom trvalého pobytu sa stáva obec, v ktorej vám bol trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorej bol zrušený trvalý pobyt.

Ohlasovňa môže zrušiť trvalý pobyt aj v prípade, ak budova, v ktorej mal ste mali trvalý pobyt zanikla alebo ak osoba, občan SR zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

Elektronické podanie návrhu na zrušenie trvalého pobytu

Návrh na zrušenie trvalého pobytu je možné podať aj elektronicky. Na to, aby ste mohli podať návrh na zrušenie trvalého pobytu elektronicky je potrebné vlastniť občiansky preukaz s čipom. Viac informácií o nájdete na stránke Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk: www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_zrusenie-trvaleho-pobytu/