PF 2023 Prajeme vám veľa úspechov v novom roku. Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Živnosť alebo s. r. o.

Živnosť alebo založenie s.r.o. Pokiaľ uvažujete o začatí podnikania, pravdepodobne si kladiete otázku, či je výhodnejšie podnikanie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným alebo otvorenie živnosti. Keďže oba spôsoby majú určité výhody a nevýhody, odpoveď nebude jednoznačná.

Živnosť je rýchlejšia a lacnejšia

Čo sa rýchlosti týka, navrch má jednoznačne založenie živnosti. Zákon stanovuje, že oprávnenie na výkon živnosti Vám vznikne už okamihom kvalifikovaného ohlásenie na živnostenskom úrade. V praxi to znamená, že podnikať môžete ihneď po tom, čo správne ohlásite prevádzkovanie živnosti príslušnému živnostenskému úradu. Po prijatí ohlásenia vydá živnostenský úrad osvedčenie o živnostenskom oprávnení v lehote troch pracovných dní.

Náklady na založenie živnosti pri svojpomocnom ohlásení na živnostenskom úrade predstavujú po zvýšení správnych poplatkov od 01.04.2024 správny poplatok vo výške 7,- EUR za každú voľnú živnosť (elektronické ohlásenie voľných živností je oslobodené od správneho poplatku) a správny poplatok vo výške 22,- EUR za každú viazanú alebo remeselnú živnosť (pri elektronickom ohlásení je správy poplatok vo výške 11,- EUR za každú viazanú alebo remeselnú živnosť).

Založenie spoločnosti je drahšie a časovo náročnejšie

V porovnaní so živnosťou založenie s. r. o. obnáša nielen ohlásenie na živnostenskom úrade, ale aj podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra buď na príslušnom súde alebo u ktoréhokoľvek notára na Slovensku. Následný zápis spoločnosti prebehne u notára s účinnosťou od nasledujúceho dňa a zápis spoločnosti prostredníctvom príslušného súdu by mal prebehnúť do dvoch pracovných dní, v praxi však môže trvať s ohľadom na preťaženie súdov aj dlhšie.

Náklady na svojpomocné založenie spoločnosti s ručením obmedzeným predstavujú poplatky za overenie podpisu u notára alebo na matrike, pokiaľ podpisujúce osoby nepoužívajú kvalifikovaný elektronický podpis, ďalej správne poplatky za ohlásenie živností (viď. odsek vyššie) a súdny poplatok za podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra vo výške 220,- EUR (od 01.10.2020 je prípustné výlučne elektronické podanie návrhu), resp. poplatok za registráciu spoločnosti u notára vo výške približne 180,- EUR s DPH.

Zjednodušené založenie s. r. o.

Od februára 2023 je možné založenie spoločnosti s ručením obmedzeným aj zjednodušeným spôsobom, pri ktorom nie je potrebné osobitne riešiť živnostenský úrad a obchodný register, ale celý proces prebehne na príslušnom súde, ktorým je Okresný súd Žilina, a to pre celé územie SR. Návrh sa podáva výlučne elektronicky cez úradnú elektronickú schránku na www.slovensko.sk s použitím občianskeho preukazu a kvalifikovaného elektronického podpisu oprávnených osôb.

Nie každú s. r. o. je možné založiť zjednodušeným spôsobom. Podmienky pre zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným sú:

 1. spoločnosť nemá viac ako 5 spoločníkov,
 2. spoločnosť je založená za účelom podnikania (zákon totiž pripúšťa s. r. o. založenú aj na iný účel ako je výkon podnikateľskej činnosti),
 3. predmetom podnikania sú len voľné živnosti podľa zoznamu v prílohe č. 4a k zákonu č . 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 4. spoločnosť má najviac 15 predmetov podnikania,
 5. obchodné meno spoločnosti obsahuje dodatok „s. r. o.“,
 6. vklady spoločníkov sú výlučne peňažné,
 7. správcom vkladu je osoba, ktorá je konateľom spoločnosti,
 8. spoločnosť nemá dozornú radu,
 9. fyzická osoba, ktorá je ustanovená do funkcie konateľa, je spôsobilá na právne úkony, dosiahla vek 18 rokov, je bezúhonná a je zapísaná v registri fyzických osôb,
 10. spoločníkmi spoločnosti sú iba osoby, ktoré majú vedený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom v EÚ,
 11. spoločníci spoločnosti, ktorí sú fyzickými osobami, nie sú pri zakladaní spoločnosti zastúpení,
 12. spoločníci spoločnosti, ktorí sú právnickými osobami, konajú pri zakladaní spoločnosti prostredníctvom štatutárneho orgánu.

Samotné zjednodušené založenie s. r. o. teda prebieha bez zastúpenia inou osobou prostredníctvom elektronického formuláru na vytvorenie spoločenskej zmluvy a interaktívneho on-line sprievodcu.

Náklad na zjednodušené založenie s. r. o. predstavuje súdny poplatok za podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra vo výške 220,- EUR.

Spoločnosť s ručením obmedzením je bezpečnejšia

Najväčším rozdielom medzi živnostníkom a spoločnosťou s ručením obmedzeným je v tom, že kým živnostník ručí za všetky záväzky z podnikania celým svojím osobným majetkom, spoločníci v s.r.o. ručia za záväzky spoločnosti iba do výšky svojich nesplatených vkladov. Keďže spoločníci svoje vklady do spoločnosti v drvivej väčšine prípadov splatia v plnej výške pri založení spoločnosti, za záväzky spoločnosti takspoločnící neručia vôbec.

Na počiatku podnikateľskej činnosti máloktorý podnikateľ uvažuje nad tým, že by ho podnikanie mohlo dostať do finančných problémov, v praxi sa to však bohužiaľ deje. Keď už nastanú zlé časy a spoločnosť s ručením obmedzeným sa dostane do finančných problémov, konateľ spoločnosti podá včas návrh na vyhlásenie konkurzu a pokiaľ konal s odbornou starostlivosťou, finančné problémy spoločnosti nemusia znamenať aj jeho osobné existenčné problémy.

Naproti tomu, ak sa živnostník dostane do finančných problémov so svojím biznisom, spravidla mu pôjde nielen o jeho podnik, ale aj o celý osobný majetok. V minulosti boli napríklad časté prípady, keď v oblasti stavebníctva dochádzalo ku problémom s druhotnou platobnou neschopnosťou a zasiahnutí živnostníci nie vlastnou vinou prichádzali o strechu nad hlavou.

Flexibilnejšie daňové a odvodové zaťaženie v s.r.o.

Oblasť daní a odvodov je komplikovaná a v tomto článku nie je priestor na to, aby sme tu podrobne popísali jednotlivé možnosti, ako optimalizovať svoje daňové a odvodové zaťaženie. Zjednodušene však môžeme uviesť, že pri podnikaní formou spoločnosti s ručením obmedzením prichádza do úvahy viac možností, ako si nastaviť poberanie príjmov z podnikateľskej činnosti tak, aby výsledné daňové a odvodové zaťaženie zodpovedalo čo najlepšie predstavám podnikateľa.

V praxi častokrát dochádza ku súbehu postavenia spoločníka a konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným s postavením živnostníka alebo zamestnanca. Podnikateľ tak môže napríklad časť príjmov z podnikateľskej činnosti čerpať ako mzdu z pracovného pomeru v spoločnosti a časť príjmu ako podiel na zisku spoločnosti.

V prípade podnikania prostredníctvom živnosti je možností na úpravu daňového a odvodového zaťaženia menej, živnostník sa v zásade môže rozhodnúť, či bude uplatňovať skutočne vynaložené náklady alebo paušálne výdavky. Práve uplatňovanie paušálnych výdavkov pri živnosti môže byť pre menšie podnikateľské subjekty najatraktívnejším riešením.Ponúkame Vám spoľahlivé založenie s.r.o. alebo založenie živnosti s garanciou spokojnosti