PF 2023 Prajeme vám veľa úspechov v novom roku. Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt v mieste stáleho bydliska občana Slovenskej republiky. Trvalý pobyt je možný len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo individuálnu rekreáciu (za časť budovy sa považuje aj byt).

Trvalý pobyt nezakladá žiadne právo k budove, k bytu, ani k vlastníkovi, má len evidenčný charakter. Je povinný ho hlásiť každý občan, pokiaľ sa trvalo nezdržiava v zahraničí.

Prihlasovanie na trvalý pobyt sa vykonáva na ohlasovni pobytu v príslušnej obci a je bezplatné.Ohlásenie na trvalý pobytu môže zrealizovať občan sám za seba, svoje deti alebo členov svojej rodiny. Do úvahy pripadá aj prihlásenie inej osoby na základe splnomocnenia.

Po ohlásení na pobyt ohlasovňa vydá na požiadanie potvrdenie o trvalom pobyte. Vydanie potvrdenia je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 5,- EUR.

Doklady potrebné na prihlásenie na trvalý pobyt

  1. Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze z príslušného oddelenia policajného zboru, prípadne cestovný pas SR alebo osvedčenie o občianstve SR, v prípade prihlasovania dieťaťa do 18 rokov jeho rodný list.
  2. Údaje o nehnuteľnosti, v ktorej sa trvalý pobyt prihlasuje (výpis z listu vlastníctva nie je potrebné predkladať).
  3. Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy. Toto potvrdenie sa nepredkladá, ak sa prihlasuje vlastník, spoluvlastník, manžel, dieťa, osoba oprávnená z vecného bremena doživotného užívania alebo ak všetci spoluvlastníci osobne podpísali na ohlasovni prihlasovací lístok.

Osobitné prípady prihlasovania na trvalý pobyt

Novorodenec získava automaticky trvalý pobyt matky. V prípade, ak nie je možné zistiť miesto trvalého pobytu matky, miestom jeho pobytu bude obec na území, v ktorej sa narodilo. Dieťa narodené v zahraničí musí byť prihlásené v ohlasovni.

Na prihlásenie dieťaťa do 18 rokov je potrebné predloženie originálu rodného listu dieťaťa k nahliadnutiu, platného dokladu totožnosti jedného z rodičov, pokiaľ majú trvalý pobyt rovnaký.

Prihlásenie občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, môže realizovať jeho zákonný zástupca alebo opatrovník. Vyžaduje sa predloženie rozhodnutia príslušného súdu v danej veci k nahliadnutiu.

Na prihlásenie iného občana bude potrebné okrem spomínaných dokumentov predloženie jeho splnomocnenie s úradne overeným podpisom.

Vydanie nových dokladov po zmene trvalého pobytu

Po prihlásení na trvalý pobyt je občan povinný do jedného mesiaca vybaviť si občiansky preukaz na Oddelení dokladov Policajného zboru. Vybavovanie nového občianskeho preukazu je možné už v deň prihlásenia na trvalý pobyt. Zmena trvalého bydliska sa odporúča oznámiť banke, mobilnému operátorovi, zamestnávateľovi, prípadne aj iným inštitúciám.

Elektronické prihlásenie na trvalý pobyt

V niektorých prípadoch je možné prihlásenie na trvalý pobyt aj elektronicky. Na to, aby prihlásenie na trvalý pobyt bolo možné elektronicky, je potrebné vlastniť občiansky preukaz s čipom. Viac informácií o možnosti elektronického prihlásenia na trvalý pobyt nájdete na stránke Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk: www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_podanie-elektronickeho-prihlas/