PF 2023 Prajeme vám veľa úspechov v novom roku. Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Prihlásenie občanov EÚ na pobyt v SR

Pobyt občanov EÚ na území Slovenskej republiky upravuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za občanov EÚ sa na tento účel považujú občania členských štátov EÚ (mimo SR), Švajčiarska, Islandu, Nórska a Lichtenštajnska.

Občania EÚ majú právo na pobyt v SR dlhší ako 3 mesiace, ak majú dostatočné zdroje na to, aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci a zdravotné poistenie v SR, a zároveň:

 • sú zamestnaní v SR, alebo
 • sú samostatne zárobkovo činnou osobou v SR, alebo
 • študujú v SR, alebo
 • je predpoklad, že sa v SR zamestnajú, alebo
 • sú rodinným príslušníkmi občana EÚ, ktorý spĺňa tieto podmienky.

Žiadosť o registráciu pobytu občanov EÚ sa podáva na úradnom tlačive žiadateľom osobne na oddelení cudzineckej polície príslušnom podľa miesta pobytu v SR.

Na osobné podanie žiadosti je potrebné si vopred rezervovať termín prostredníctvom on-line rezervačného systému cudzineckej polície. Úradné tlačivo (žiadosť o registráciu pobytu) automaticky vygeneruje on-line rezervačný systém cudzineckej polície pri rezervovaní termínu.

Podanie žiadosti o registráciu pobytu občana EÚ a žiadosť o vydanie dokladu o pobyte

V rámci podania žiadosti o registráciu pobytu občana EÚ v SR a vydanie dokladu o pobyte je potrebné na cudzineckej polícii predložiť:

 • podpísanú žiadosť o registráciu pobytu občana EÚ,
 • pracovnú zmluvu v SR alebo osvedčenie o živnostenskom oprávnení v SR alebo výpis z obchodného registra, ak je osoba štatutárom spoločnosti alebo čestné vyhlásenie, že si osoba sústavne hľadá prácu v SR,
 • preukázať finančné prostriedky aspoň vo výške životného minima (predložiť hotovosť alebo výpis z účtu v banke),
 • potvrdenie o pobyte (čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti s úradne overeným podpisom – v prípade poskytovania trvalého pobytu spoločnosťou Davis & Morgan Vám tento doklad vydáme spravidla do troch pracovných dní od dodania podpísanej zmluvy o poskytovaní pobytu a úhrady ceny za poskytovanie našich služieb),
 • platný cestovný doklad alebo preukaz totožnosti,
 • 2x fotografiu rozmeru 3 x 3,5 cm,
 • potvrdenie o zdravotnom poistení alebo európsky preukaz poistenca.

Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru v SR s uvedením ich adries a pôsobnosti pre jednotlivé okresy v SR

Oddelenie cudzineckej polície Adresa pracoviska Pôsobnosť pre okresy
OCP PZ Bratislava Regrútska 4, Bratislava Bratislava I. až V.
OCP PZ Dunajská Streda Mlynská 4629/2A, Dunajská Streda Dunajská Streda, Galanta, Senec
OCP PZ Trnava Paulínska 13, Trnava Trnava, Malacky, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
OCP PZ Nitra Kalvárska 2, Nitra Nitra, Hlohovec, Partizánske, Topoľčany, Zlaté Moravce
OCP PZ Nové Zámky Bitúnkova 8, Nové Zámky Nové Zámky, Komárno, Levice, Šaľa
OCP PZ Trenčín Jílemnického 2, Trenčín Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Prievidza, Púchov
OCP PZ Banská Bystrica Sládkovičova 4343/25, Banská Bystrica Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Krupina
OCP PZ Rimavská Sobota Hviezdoslavova 35, Rimavská Sobota Rimavská Sobota, Rožňava, Lučenec, Poltár, Revúca, Veľký Krtíš
OCP PZ Žilina Janka Kráľa 4, Žilina Žilina, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto
OCP PZ Košice Trieda SNP 35, Košice Košice I. až IV, Košice - okolie, Gelnica, Špišská Nová Ves
OCP PZ Michalovce Jána Hollého 53/46, Michalovce Michalovce, Sobrance, Trebišov, Humenné, Snina, Medzilaborce
OCP PZ Prešov Ľubochnianska 2, Prešov Prešov, Bardejov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok, Levoča, Stropkov, Svidník
OCP PZ Ružomberok Námestie Andreja Hlinku 74, Ružomberok Ružomberok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice