PF 2023 Prajeme vám veľa úspechov v novom roku. Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Svojpomocná aktualizácia občianskeho preukazu konečného užívateľa výhod v OR

Z dôvodu skončenia platnosti certifikátov pre elektronický podpis ku dňu 31.12.2022 na občianskych preukazoch vydaných pred 21.06.2021 bolo veľa podnikateľov nútených zaobstarať si nový občiansky preukaz.

Je potrebné zapisovať nový občiansky preukaz do obchodného registra?

Číslo občianskeho preukazu občanov Slovenskej republiky je v obchodnom registri evidované iba pri konečných užívateľoch výhod a aj to iba v prípade, že bol občiansky preukaz pri zápise konečného užívateľa výhod zvolený ako platný doklad totožnosti (teoreticky mohol byť ako platný doklad totožnosti zapísaný napríklad cestovný pas).

Pokiaľ teda občiansky preukaz zmenil jeden z konečných užívateľov výhod obchodnej spoločnosti alebo družstva a starý občiansky preukaz bol ako platný doklad totožnosti pri ňom zapísaný v obchodnom registri, je potrebné podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.

Keďže údaje o konečných užívateľoch výhod nie sú obsiahnuté vo výpise z obchodného registra, podnikatelia si nemajú možnosť overiť, či majú starý občiansky preukaz v obchodnom registri zapísaný. Pokiaľ si podnikateľ nie je istý, odporúčame v takom prípade preventívne podať návrh zmeny údajov zapísaných o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri a požiadať o zapísanie nového občianskeho preukazu.

Kto je konečným užívateľom výhod

Za konečného užívateľa výhod sa považuje každá FO, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje spoločnosť alebo družstvo, alebo v prospech ktorej spoločnosť alebo družstvo vykonáva svoju činnosť. Zákon uvádza, že konečným užívateľom výhod je najmä fyzická osoba, ktorá

 • má podiel na hlasovacích právach alebo na základnom imaní najmenej 25% (napr. spoločník s.r.o. s obchodným podielom viac ako 25%),
 • má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny, riadiaci, kontrolný alebo dozorný orgán (napr. osoba, ktorej spoločenská zmluva priznáva právo ustanovovať štatutárny orgán spoločnosti),
 • má právo na hospodársky prospech vo výške najmenej 25% z podnikania právnickej osoby (napr. tichý spoločník s právom na podiel na zisku vo výške viac ako 25%),
 • ovláda právnickú osobu iným spôsobom.

Pokiaľ žiadna FO nespĺňa kritéria uvedené vyššie, za konečného užívateľa výhod spoločnosti alebo družstva sa bude považovať štatutárny orgán alebo jeho členovia, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

V praxi bude konečným užívateľom zvyčajne každý spoločník, ktorý má obchodný podiel viac ako 25%. Pokiaľ má spoločnosť viac ako 4 spoločníkov s rovnakými podielmi (teda podiel každého spoločníka bude menej 25%), jej konečným užívateľom budú osoby v štatutárnom orgáne, prokuristi a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Postup pri zápise nového občianskeho preukazu do obchodného registra

 1. Otvorenie formuláru návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod tu: https://www.justice.gov.sk/eSluzby/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=/FormServerTemplates/FUZKUV.xsn
 2. Vyplnenie formuláru zadaním informácie o registrovom súde, oddiely a vložke v obchodnom registri, kde je spoločnosť či družstvo zapísaná. Následne je potrebné vyplniť údaje o navrhovateľovi, ktorým je samotná spoločnosť či družstvo ako právnická osoba. V časti o konečnom užívateľovi výhod je potrebné vyplniť údaje o konečných užívateľoch výhod, ktorých sa zmena občianskeho preukazu dotkla. Ako obvykle, aj v tomto prípade je potrebné v pravom stĺpci vyplniť všetky „staré“ údaje o danej osobe a do ľavého stĺpca uviesť všetky jej „nové“ údaje. Pravý a ľavý stĺpec, pokiaľ nedošlo ku žiadnej inej zmene údajov, by sa mali líšiť iba v čísle občianskeho preukazu. Formulár nevyžaduje žiadne prílohy a môže vyzerať napríklad takto: Vzor formularu vyplnenia zmeny OP KUV
 3. Po vyplnení formuláru je potrebné ho exportovať kliknutím na „vygenerovať súbor“ vpravo hore a uložiť do počítača.
 4. Otvorenie príslušnej elektronickej služby na slovensko.sk: https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_340712
 5. Pokračovaním na službu zadáte kontaktný email, na ktorý Vám budú odosielané notifikácie o vybavení žiadosti. Návrh na zápis zmeny KUV - kontaktný email
 6. Po kliknutí na „pokračovať“ v druhom kroku kliknete na „podpísať“ a podpíšete návrh. Podpísanie návrhu na zápis zmeny KUV
 7. Keď je návrh podpísaný, v prílohách vložíte .xml formulár (vygenerovaný v bode 3 tohto postupu) a kliknutím na „podpísať“ tento formulár podpíšete a následne aj odošlete. Podpísanie XML prílohy návrhu na zápis zmeny KUV

Lehota na podanie aktualizáciu občianskeho preukazu v obchodnom registri

Návrh na zápis zmeny údajov zapísaných o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri musia podať štatutári v lehote 30 dní odo dňa, kedy došlo ku skončeniu platnosti „starého“ občianskeho preukazu jeho odovzdaním pri prevzatí nového dokladu totožnosti.

Sankciou za nesplnenie tejto povinnosti je možná pokuta až do výšky 3310 eur pre štatutárov spoločnosti alebo družstva.

Pokiaľ ste lehotu nestihli, návrh Vám odporúčame podať čo najskôr. V prípade udeľovania sankcie súd bude brať do úvahy dĺžku oneskorenia pri plnení tejto povinnosti.

Zapíšeme nový občiansky preukaz do OR za Vás

Pokiaľ sa Vám zdá postup komplikovaný alebo si nie ste istý, kto je vo Vašej spoločnosti či družstve zapísaný ako konečný užívateľ výhod, neváhajte využiť služby zabezpečované advokátskou kanceláriou Kompan k. s. advokátska kancelária pre našich klientov.