PF 2023 Prajeme vám veľa úspechov v novom roku. Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Prechod zo živnosti na s.r.o.

Mnoho podnikateľov začne realizovať svoj podnikateľský zámer ako fyzické osoby – podnikatelia. Neskôr, keď ich podnikanie začne rásť, začnú z rôznych dôvodov zvažovať prechod na podnikanie formou s. r. o., prípadne ich kombináciu. Aké sú možnosti a kedy je prechod zo živnosti na s. r. o. najvhodnejší?

Prechod zo živnosti na s. r. o. nie je výslovne legislatívne upravený. Transformácia Vašej firmy – živnosti na s. r. o. teda z pohľadu zákona neexistuje. Je to najmä z dôvodu, že kým pri živnosti je táto s Vašou osobou nerozlučne spätá, nemá samostatnú právnu subjektivitu, spoločnosť s ručením obmedzeným je samostatným právnym subjektom – právnickou osobou, ktorá má práva a povinnosti oddelené a nezávislé od Vašich osobných práv a povinností.

Prechod zo živnosti na s. r. o. bude obvykle zahŕňať tri postupné kroky: založenie alebo kúpu spoločnosti (1), následný transfer podnikateľských aktivít zo živnosti na spoločnosť (2) a až v poslednej fáze prichádza do úvahy ukončenie živnosti (3).

Je potrebné zdôrazniť, že prechod zo živnosti na s. r. o. vo väčšine prípadov nebude možné zrealizovať zo dňa na deň a určitú dobu bude potrebné súbežné fungovanie živnosti a spoločnosti. Konkrétna podoba transferu podnikateľských aktivít zo živnosti na spoločnosť bude závisieť od toho, čo všetko Váš podnik zahŕňa a akou činnosťou sa zaoberá.

Zmluva o predaji podniku

Pokiaľ Váš podnik nezahŕňal žiadnych zamestnancov, významnejší majetok alebo dlhodobé zmluvy s dodávateľmi či odberateľmi, prevod podnikateľských aktivít zo živnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným sa zrejme zaobíde aj bez uzavretia zmluvy o predaji podniku podľa § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. V opačnom prípade bude najvhodnejším nástrojom práve uzavretie takejto zmluvy, v ktorej predávajúcim budete Vy ako živnostník a kupujúcim Vaša spoločnosť.

Výhodou uzavretia zmluvy o predaji podniku je skutočnosť, že ňou z Vašej živnosti na Vašu spoločnosť prejdú všetky práva a povinnosti vzťahujúce sa na podnik a identifikované v zmluve, a to aj bez súhlasu veriteľa. Jednou zmluvou tak viete ošetriť nielen prevod majetku, ale aj „prevod“ zamestnancov a zmluvných vzťahov s odberateľmi či dodávateľmi.

Úskalia ukončenia živnosti

Pokiaľ ste ako živnostník boli platiteľom DPH, pri ukončovaní dobre rozbehnutej živnosti Vám môže vzniknúť nemalá daňová povinnosť. Práve táto skutočnosť „brzdí“ rozhodnutie nemalej časti živnostníkov o prechode na s. r. o.

Ďalším problémom môže byť, že ako živnostník ste účastníkom takých zmluvných vzťahov, ktorých prevod na iný subjekt je zo zákona vylúčený. V takom prípade odporúčame prechod zo živnosti na spoločnosť naplánovať na dlhšie obdobie tak, aby mohlo dôjsť ku riadnemu naplneniu uzavretej zmluvy a zmluvu na ďalšie časové obdobie perspektívne uzatvoriť už na Vašu novú spoločnosť.

Dôvody prechodu na s. r. o.

Najčastejším dôvodom prechodu zo živnosti na s. r. o. je v praxi neprimerane vysoké odvodové zaťaženie. Živnostníci, ktorým sa začne „dariť“ subjektívne vnímajú, že platia príliš vysoké odvody bez zodpovedajúceho protiplnenia zo strany štátu. Spoločnosť s ručením obmedzeným umožňuje kreatívnejšie nastavenie príjmov z podnikania a tým aj nižšie výsledné daňové a odvodové zaťaženie.

Významným dôvodom prechodu na s. r. o. je aj zaistenie väčšej bezpečnosti osobného majetku tým, že dôjde ku zrušeniu osobného ručenia za podnikateľské záväzky (spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným ručia za záväzky spoločnosti iba do výšky ich nesplateného vkladu do základného imania spoločnosti).

Na základe uvedeného je možné uviesť, že prechod zo živnosti na s. r. o. je najmä vtedy, keď sa podnikaniu začína dariť a je perspektíva je ďalšieho rozvoja v budúcnosti. Prechod je tiež odporúčaný vtedy, keď podnikateľ identifikuje zvýšené podnikateľské riziko a chce sa poistiť, že v prípade, ak jeho podnik neuspeje v konkurenčnom prostredí, nepríde o svoj osobný majetok.