PF 2023 Prajeme vám veľa úspechov v novom roku. Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Registrácia spoločnosti ako platcu DPH

Pri svojom vzniku spravidla žiadna spoločnosť nie je platcom DPH a pokiaľ spĺňa zákonom stanovené podmienky, môže sa platcom DPH na základe žiadosti adresovanej príslušnému daňovému úradu stať. Problematiku dane z pridanej hodnoty na Slovensku upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Druhy registrácie pre daň z pridanej hodnoty

Zákon pri tuzemských subjektoch rozlišuje medzi dobrovoľnou a povinnou registráciou pre DPH. Povinne sa musí pre DPH registrovať každá spoločnosť, ktorá dosiahne obrať 49790 EUR za posledných 12 kalendárnych mesiacov. Dobrovoľne sa môže registrovať každá spoločnosť, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, a to bez ohľadu na výšku jej obratu.

Osobitne je upravená registrácia pre DPH členov skupiny, zahraničných osôb a príjemcov / dodávateľov služieb z / do členských štátov EÚ.

Postup pri registrácii

Čo sa týka povinnej registrácie pre DPH, spoločnosť musí podať žiadosť o registráciu pre DPH na príslušný daňový úrad do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat 49790 EUR za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Daňový úrad po prijatí žiadosti preskúma skutočnosti uvádzané v žiadosti a tiež preverí, či ide o zdaniteľnú osobu.

V prípade dobrovoľnej registrácie pre DPH môže spoločnosť podať žiadosť o registráciu kedykoľvek. Daňový úrad bude po podaní žiadosti o dobrovoľnú registráciu iba skúmať, či ide o zdaniteľnú osobu.

Podľa zákona sa za zdaniteľnú osobu považuje každá osoba, ktorá nezávisle vykonáva akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Ekonomickou činnosťou sa pritom rozumie akákoľvek činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie, duševná tvorivá činnosť a športová činnosť.

Za účelom preukázania, že spoločnosť je zdaniteľnou osobou, sa ku žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre DPH odporúča priložiť buď podnikateľský plán alebo iné doklady preukazujúce ekonomickú činnosť spoločnosti, pokiaľ spoločnosť ešte nedodala žiadne tovary či služby, alebo doklady preukazujúce, že dodanie tovarov či služieb už realizovala (vystavené faktúry spolu s dokladmi o ich úhrade, prípadne uzatvorené zmluvy o poskytnutí služieb či dodaní tovaru).

V procese registrácie daňový úrad zvyčajne vykoná miestne zisťovanie (preverí adresu sídla spoločnosti) a častokrát aj vykoná ústne pojednávanie so štatutárom spoločnosti alebo ním splnomocnenou osobou.

Pokiaľ sú zákonné podmienky splnené daňový úrad vykoná registráciu spoločnosti pre DPH a vydá osvedčenie o registrácii pre DPH najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre DPH sa spoločnosť stane platcom DPH.