PF 2023 Prajeme vám veľa úspechov v novom roku. Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Svojpomocné doplnenie údajov do obchodného registra

Prečo je potrebné do obchodného registra dopĺňať údaje?

S účinnosťou od 01.10.2020 došlo ku rozšíreniu údajov zapisovaných do obchodného registra. Ide najmä o rodné číslo a dátum narodenia spoločníkov s. r. o., ktoré doteraz v obchodnom registri evidované neboli (tieto údaje nemuseli byť obsiahnuté v zakladateľských dokumentoch spoločnosti a do obchodného registra sa nezapisovali).

Tohto roku prebehol „pokus“ Ministerstva spravodlivosti SR o automatizované doplnenie chýbajúcich údajov, no podľa našich informácii sa údaje automatizovane doplnili iba v tom prípade, pokiaľ bol spoločník zároveň aj konateľom danej spoločnosti (teda systém identifikoval, že spoločník a konateľ sú pravdepodobne tie isté osoby a pri spoločníkovi automaticky doplnil tie údaje, ktoré už mal evidované pri konateľovi).

Automatizované doplnenie preto v praxi nepokrylo veľkú časť starších spoločností.

Aké údaje je do OR potrebné doplniť?

  • dátum narodenia a rodné číslo spoločníkov, ktorý sú fyzickými osobami
  • v prípade, že ide o zahraničnú fyzickú osobu bez rodného čísla v SR, zapisuje sa dátum narodenia a číslo a druh dokladu totožnosti
  • pokiaľ je konateľom zahraničná osoba bez zapísaného rodného čísla v SR, dopĺňa sa pri ňom číslo a druh dokladu totožnosti
  • pri spoločníkoch, ktorí sú tuzemskými právnickými osobami, sa dopĺňa IČO
  • pri spoločníkoch, ktorí sú zahraničnými právnickým osobami, sa dopĺňa tzv. iné identifikačné číslo

Kto môže doplniť údaje o spoločnosti do obchodného registra?

Štatutár alebo ním písomne splnomocnená osoba.

Čo potrebujem na svojpomocné doplnenie údajov do obchodného registra?

  1. Naskenované doklady totožnosti alebo iné doklady (napr. čestné vyhlásenie), z ktorých vyplývajú údaje, ktoré chcete do OR doplniť (ideálne vo formáte .pdf).
  2. Počítač s pripojením na internet, čítačku ID kariet a schopnosť pristúpiť do elektronickej úradnej schránky na www.slovensko.sk a vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis.

Postup svojpomocného doplnenie údajov do OR


1. Vyhľadanie a vyplnenie formuláru na zápis zmeny údajov v OR

Podľa právnej formy spoločnosti vyberiete vhodný formulár tu: Formuláre OR pre podania v elektronickej podobe - Ministerstvo spravodlivosti SR (gov.sk)

Následne ho vyplníte v príslušných častiach takým spôsobom, že v pravom stĺpci uvediete aktuálne zapísané údaje a v ľavom stĺpci uvediete všetky údaje, ktoré majú byť zapísané po novom.


Príklad vyplnenia pri spoločníkovi, ktorý je tuzemskou fyzickou osobou:

doplnenie údajov do OR pre tuzemsku fyzicku osobu


Príklad vyplnenia pri spoločníkovi, ktorý je zahraničnou fyzickou osobou:

doplnenie údajov do OR pre zahraničnú fyzicku osobu


Na konci vo formulári je potrebné uviesť zoznam príloh, obchodné meno spoločnosti, miesto a dátum vyplnenia formuláru. Na začiatku je potrebné uviesť príslušný registrový súd, spisovú značku, pod ktorou je spoločnosť na obchodnom registri zapísaná a tiež údaje navrhovateľa, teda osoby, ktorá návrh na zápis zmeny údajov na obchodný register podáva.

Vyplnený formulár vygenerujete v hornej časti stránky kliknutím na „Vygenerovať súbor“ a následne na kliknutím na malú ikonu spinky na rohu poľa „Vygenerovať súbor“ a následnou voľbou prevziať. Takto by ste mali uložiť na disk súbor vo formáte .xml, ktorý bude potrebné podať cez www.slovensko.sk.


2. Prihlásenie sa na www.slovensko.sk, podpísanie a podanie podania

Pokiaľ ste štatutárom, prihlásite sa do elektronickej schránky spoločnosti. Pokiaľ ste splnomocnenec, prihlásite sa do osobnej úradnej elektronickej schránky.

Následne vyhľadáte a zvolíte službu Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri

V prvom kroku vyplníte krátky formulár, že ide o zmenu údajov, zvolíte právnu formu, zakliknete možnosť, že ide výlučne o doplnenie chýbajúcich údajov (aby Vám nebol vyrubený súdny poplatok, ktorý sa inak pri zmene údajov v OR platí) a zadáte email, na ktorý Vám budú chodiť notifikácie súvisiace s vybavením Vášho podania.


Príklad vyplnenia formuláru pri doplnení chýbajúcich údajov v s. r. o.:

vyplnenie formuláru pri doplnení chýbajúcich údajov v s. r. o


Následne v druhom kroku formulár podpíšete a v dolnej časti priložíte .xml súbor, ktorý ste vyplnili v prvom kroku tohto návodu.

Po priložení .xml formuláru aj všetkých príloh je potrebné tak .xml formulár ako aj každú prílohu podpísať kliknutím na voľbu „podpísať“ pri každej prílohe.

Podpísaná tak musí byť každá príloha (vrátane xml. formuláru), ako aj samotný krátky formulár. Následne je možné podanie odoslať (zelená voľba v spodnej časti stránky). Po odoslaní Vás bude obchodný register informovať o vybavení Vášho podania emailom.