PF 2023 Prajeme vám veľa úspechov v novom roku. Vianočná dovolenka: Vážení klienti, v dňoch 28.12 až 31.12.2020 bude naša kancelária zatvorená. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov. Novinka:  Predĺžené otváracie hodiny našej kancelárie Račianska 88 B v stredu až do 18:00.
  02 / 381 051 22
English version

Právna úprava predmetu podnikania na Slovensku

Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikateľské činnosti na Slovensku je možné rozdeliť podľa požiadaviek na ich výkon do niekoľkých skupín.

Činnosti, ktoré nie sú živnosťou a na ich výkon sa nevyžaduje osobitné povolenie

Ide o činnosti, ktoré sú vyňaté z režimu živnostenského zákona, na ich vykonávanie sa nevyžaduje získanie akéhokoľvek povolenia a je ich možné v prípade obchodnej spoločnosti zapísať do obchodného registra ako predmet jej činnosti iba na základe toho, že sú uvedené v zakladateľskej listine alebo spoločenskej zmluve spoločnosti. Ide o najjednoduchšie podnikateľské činnosti.

Patrí tu najmä (1)poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja, (2) predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín, (3) prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme neposkytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom a (4) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady.

Voľné živnosti

Na výkon voľných živností sa vyžaduje splnenie všeobecných podmienok vykonávania živnosti a ohlásenie predmetných živností na živnostenskom úrade. Všeobecnými podmienkami vykonávania živnosti sú dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Pri právnických osobách musí tieto podmienky spĺňať štatutárny orgán, pričom podmienka bezúhonnosti sa vzťahuje aj na samotnú právnickú osobu.

Remeselné a viazané živnosti

Pri remeselných a viazaných živnostiach sa okrem splnenia všeobecných podmienok vykonávania živnosti vyžaduje splnenie podmienky odbornej alebo inej spôsobilosti. V prípade remeselných živností ide o odbornú spôsobilosť, ktorá sa dosahuje stredným odborným vzdelaním v príslušnom odbore, prípadne v príbuznom odbore a vykonanou odbornou praxou. V prípade viazaných živností ide o odbornú spôsobilosť získanú iným spôsobom.

Činnosti vykonávané podľa osobitných predpisov

Ide o vysokokvalifikované podnikateľské činnosti, ktoré sú vyňaté z režimu živnostenského zákona. Podmienky ich výkonu sú upravené osobitnými predpismi, napr. činnosť zdravotníckych pracovníkov, advokátov, notárov, znalcov, tlmočníkov, autorizovaných architektov a stavebných inžinierov. Patrí sem aj činnosť bánk, prevádzkovanie hazardných hier, banská činnosť, námorná plavba, výroba liekov, či rozhlasové a televízne vysielanie.